تبلیغات
منشور علم - CNV
منشور علم
از کتاب های درسی آن سال ها یادم هست امام امیدش به ما دبستانی ها بود ، می گویم : آقا ، حالا بزرگ شده ایم ، از امیدتان راضی هستید
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


سلام من معصومه بخشنده دانش آموز سال دوم دبیرستان فرزانگان هستم. سعی می کنم تا مطالب این وبلاگ براتون شیوا، سرگرم کننده، آموزنده و به روز باشه.

مدیر وبلاگ : معصومه بخشنده
نویسندگان
نظرسنجی
کدام یک از موضوعات زیر را می پسندید؟


درصورتی که قبل ازسال2000 تصور بر این بود که ازهرژن در انسان2 نسخه پدری ومادری وجود دارد.تحقیقات پس از سال 2000 نشان دادند که تعداد این نسخه ها از نظر کپی می تواند متغیرباشد که این قطعات بزرگ DNA که سایزی متغیر از هزاران تا میلیون جفت ساز را شامل میشوندCNV یا CNP می نویسند.

CNVها منجر می شود که یک سلول دارای تعداد غیرمعمولی ازیک یا قسمتی از DNAشود که باعث تغییرات در بیان ژن می گردد.

چه میزانCNVدرژنوم انسان وجود دارد؟        

2000CNV  در ژنوم انسان شناسایی شده که 1447انها به صورت کامل مطالعه شده است.

تفاوت CNV با  SNP؟

مطالعات برروی  CNVسبب بالا رفتن دانش مربوط تنوع های ساختاری ژنومی شده که این پیشرفت در واقع مرهون فناوریMICROARRAY وتوسعه فناوری های مبنی بر توالی و مبتنی برSNPبوده است. اکنون مشخص شده ژنوم دو مرد بیش از انکه درسطح توالی با هم متفاوت باشند درسطح ساختار متفاوتند( تفاوت های ژنومی بین افراد ازبیش از 12%در سطح ساختار و0.08% درسطح نوکلوتید متغیر است.) تخمین زده میشود کهCNVها در افرادحدود 4 مگاباز با هم تفاوت ژنتیکی ایجادکنند درحالی که SNPها حدود2.5مگا باز بین افراد تفاوت ژنتیکی ایجاد می کنند. طبق مطالعات مبتنی برSNP ژنوم هر2انسانی که به طور تصادفی انتخاب می شوند0.1%باهم تفاوت دارند اما نکته ی مهم اینکه مطالعات CNVنشان میدهد ژنوم هر دو انسانی که به طور راندوم انتخاب می شوند حداقل1%باهم تفاوت دارند. اگرچه که SNPها فراوانی بیش ازCNVها عامل مهمتری در ابتدا به بیماری های رایج ونقص های اسپورادیک به شمارمی ایند. چونSNPها فقط یک نوکلوتید را درگیر میکنند وچناچه این نوکلوتید در بخش عملکرد ژنوم باشد می تواند فنوتیپ را تحت تاثیرقراردهد درحالی که اندازه ژنوم درگیر درCNVبسیاربیشتر است و هرگونه تغییر در تعداد کپی ها طیف هاوسیعی ازتوالی های ژنومی را تحت تاثیر قرار میدهد.

تغییر درساختار کروموزوم ها توسط 2مکانیزم کلی رخ می دهد.

1-نوترکیبی همولوگ                                            2-نوترکیبی غیر همولوگ

نوترکیبی همولوگ:این گونه نوترکیبی ها بین توالی هایی از2کروموزوم همولوگ صورت میگیرد که علاوه بر تامین مکانیسم ها ی جهت ترمیم DNAاز طریق تعویض نواحی های بزرگ از CHRهای همولوگ بین جفت های پدری و مادری در طول میوز باعث ایجاد تنوع ژنتیکی درافراد می شود درحالیکه در نوترکیبی غیر همولوگ بااستفاده از شباهت های خیلی کوچک تنها چندجفت باز مکمل می شوند وباعث ایجاد نوترکیبی غیر همولوگ در بین CHR های غیر همولوگ.

4مکانیسم ایجاد CNV

1)non allelich homolougou recom NAHR    نوترکیبی هومولوگ غیر اللی نوعی ازنو ترکیبی هومولوگوسا است که بین 2 قطعه از DNAکه شباهت بسیار زیادی با هم دارند اما الل یکدیگر نیستند ایجاد می شود.این نوترکیبی اغلب دربین توالی هایی رخ میدهد که درطی تکامل دچار دوپلیکاسیون شده اند وبنابراین دارای تکرار های کم یکیLCRهستند.LCRها اغلب در مناطقHOT SPOTژنوم قرارگرفتند. تعدادی از مناطق CHRمانند ژن کلاستر تمایل ویژه ای به NAHR دارند.نوترکیبی همولوگ غیراللی می تواند بیماری مختلفی را با ایجاد دوپلیکاسیون وDELITICN ایجاد کند.چند از سندروم های ژنتیکی که نوترکیبی همولوگ غیر اللی ایجاد می شوند شاملNF1(ایجاد تومور های خوش خیم پوستی که با افزایش سن احتمال افزایش می یابد),6GENE,میکرودلیشن(سندروم کولن),17921.31(عقب ماندگی زندگی,چهره ها دسیمورف می شود),3Q29,همراهی با بیماری هایی مثل اوشیم ,اناکسیا

 NHEJ( 2نوعی از نوترکیبی غیرهمولوگ است که مسیر اصلی ترمیم شکست های دو رشته ای دریوکاریوت های پرسلولی است باعث اتصال مجدد شکستها در انتهای غیرهمولوگ می شود.این نوع نوترکیبی نمی تواند DNAرا به محل اصلی توالی خود برگرداند بنابراین باعث ایجاد هترو ژنتیمی وطیف گسترده ای ازنتایج پایان می شود جهش های ایجاد شده توسطNHEJنادرست ایجاد تنوع در گیرنده های انتی ژنی ممکن است برخی از انها ناکارامد باشد

3)L1 REROTRANSPOSONE رتروترانسپوزون ها مهمترین انها هستند وخانوادهL1فراوانترین انهاست. L117% ژنوم انسانی را تشکیل می دهند می توانند باعث گسترش ژنوم انسان و یاگاه به هم خوردن محتوای ژنتیکی شوندهنگامی که از محلی به محل دیگر پرش می کنند ممکن است ذراتی از توالی ژنهای نزدیک با خود را ببرند و موجب ایجاد ژنهای جدید شوند می توانند باعث افزایش یا کاهش بیان ژنهای نزدیک شوند. نحوه ی جابجایی انها به این صورت است که ابتدا توالی DNAشان بهRNA تبدیل می شود وبه جای ترجمه به PRتوسط انزیمORF2موجود در رترو ترنسپوزون مجددا بهDNA تبدیل شده و این  DNAتازه سنتزشده در محل دیگری از ژنوم جا میگیرد.

4)FORK STALING AND TEMPLET SWICHING FOSTE   مکانیسم همانندسازیDNA مبتنی بر به تاخیر انداختن چنگال همانندسازی وتعویض الگو برای توضیح بازارایی ژنومی پیچیده در ارتباط با اختلال سیستم عصبی مرکزی درانسان

رشته پیروتک رشته ایست در مواجهه با رشته ی الگو می تواند ساختار ثانویه به وجود بیاورد بنابراین مانع از پیشرفت چنگال همانندسازی میشود وانتهای 3از الگو جدا می شود ومی تواند در توالی های الگوی تک رشته ی دیگر در چنگال همانندسازی فرود بیاید ودر نتیجه می تواند باعث ایجاد دوپلیکاسیون, حذف و وارونگی شود. تاخیرانداختن در چنگال همانند سازی را می توان بااختلال در رشته ی الگویا کمبود دیوکسی نوکلوتیدتری فسفات ایجاد کرد.

درمقایسه بین 2 قلوهای همسان 7تفاوت در CNVدیده میشود .  این شکلCNVهای بزرگتر از100 KBرا نشان می دهد. مناطق ابی            دوبلیکاسیون  , مناطق قرمز حذف ها ,مناطق خاکستری ساترومرها ,سبزمتصل مورب  مناطقی که پیش بینی می شود بازارایی زیادی درCNVداشته باشند مناطق بنفشCNVهای مرتبط با بیماری که تا به امروز کشف شده اند.

ارتباط CNVها وبیماری ها: امروزه کاملآ مشخص شده پلی مورفسیم ها از جملهCNVها می توانند زیربنای صفات توارثی انسان باشند مثلا مشخص شده که حذف ها عامل برخی از صفات رایج انسانی مثل گروه خونی RH منفی یا کوررنگی باشند,CNVها علاوه بر نقش داشتن در صفات انسانی در ابتلا به برخی از وکاهش کپی ها می تواند باعث بالا بردن حساسیت ابتلا به HIV شود وهمچنین FCGR3B باعث مستعد کردن مزد برای ابتلا به بیماری های خود ایمنی است ازجملهLUPUS  .وافزایش تعداد کپی ها به بیش از5تا درCNV, DEFB4 که ریسک ابتلا به بیماری CROHNرا افزایش می دهد. شناسایی CNVهای نادر که باعث استعداد ابتلا به بیماریهای رایج دیگری مثل پانکراتیت مزمن, اوتیسم ,الزایمر و..... همراه است به تشخیص اساس مولکولی اشکال توارثی مونوژنیک این بیماری ها کمک می کند.همچنین می تواند باعث تفاوت هایی بین افراد از پاسخ دارو گرفته تا استعداد ابتلا به سرطان نیز تحت تاثیر قرار دهد.

بررسی چند بیماری ازدیدگاهCNV :

اوتیسم: یک اختلال تکاملی سیستم عصبی است که در3سال اول زندگی خود را نشان می دهد فرکانس بیماری1.5_2 کودک مبتلا درهر1000 تولد است. از نظر ایتولوژی ناهمگن بوده ودر10% موارد با اختلالات شناخته شده ای مانند سندرومX شکننده وناهنجاری های کرومزومی قابل تشخیص همراه است, مهم ترین علت CNVبوده که دوپلیکاسیون در ناحیه ی کروموزومی 15q11_q13 می باشد تا90% توارث پذیری دارد و دراکثر خانواده های درگیر اوتیسمحداقل 2بیمار دیده می شود.هچنین cnvهای ریزمیکروسکوپی نیز در این امرمی تواند نقش داشته باشد داروهای شناخته شده برای درمان اوتیسم سیتالوپرام و ریسپردا است.

Age-related macular degeneration : ماکولا منطقه کوچکی درشبکیه که باعث دید دقیق مرکزی میشود وسلولهای اطراف ان دید محیطی ایجاد می کند تخریب این ناحیه باعث کاهش دیدمرکزی و اشکال در دیدن جزییات ریز به وضوح می شود.5CNV درگیر دران شناخته شده اند که این CNVهاباتغییر در توالی هایی به اندازه 2مگاباز باعث این بیماری می شوند. مهمترین علت این  CNVدر این بیماری حذف درCHR 10P12.1 حاوی ژن PTCHD3 است .همچنین حذف در2 CHRدر ناحیه ی2q13 در ژن NPHP1 ودوپلیکاسیون در ناحیه2q16.1 در ژن EFEMP1 از سایر علل CNVدر این بیماری هستند.

بیماری مالاریا: در تفها مطالعاتی که پیرامون ارتباط CNVوبیماری مالاریا انجام شد محققان به این نتیجه رسیدند که یکسری ازCNVها درون ژن های مربوطه به ایمنی قراردارند  وبا افزایش تعداد کپیها باعث بالا رفتن ایمنی میشود برخی از این ژن ها نامزد ژن محافظت از مالاریا لقب گرفتند مانند ژن گیرنده ی قطعه ثابت از ایمونوگلوبینFCGR (تنظیم کننده مهم پاسخ ایمنی) وانتی ژن لوکوسیت انسانیHLA ارتباط این ژن ها در پایین اوردن میل گیرنده هاFCGR3Bو FCGR2A در ابتلا به بیماری شناخته شده است.

سرطان : تعداد انگشت شماری از مطالعات نشاندهنده ارتباط CNV با سرطان بوده و نقش های مختلفی ممکن است در ارتباط با سرطان داشته باشند . پیرامون این مطالعات CNVهایی را رایج سرطانی نامیده اند مانند SNPوCNVهایی که درجمعیت های معمولی وجود دارند  به انها CNVمعمولی گفته میشود CNVهایی یافت شده اند با فرکانس مشابه که در سرطان هستند واین CNVها با بدخیمی های تومور ی در ارتباطند .این CNVها از لحاظ لوکوسی بر ژنهای مربوط به سرطان منطبق هستند.

نوع مطلب : زیست شناسی، بیماری ها، پزشکی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 31 شهریور 1393
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

استخاره آنلاین با قرآن کریم


.